Số Người Đã Đăng Ký: 0
Trị giá 100K VNĐ: Kim cương*10000, Berry*500000, Chìa khóa vàng*10, Đá cường hóa cao cấp*10, Đá ngọc lục bảo*2, Bento sang trọng*10 2,000 Lượt Trị giá 300K VNĐ: Kim cương*20000, Berry*1000000, Chìa khóa vàng*20, Đá cường hóa cao cấp*20, Đá ngọc lục bảo*4, Bento sang trọng*20 5,000 Lượt Trị giá 500K VNĐ: Kim cương*50000, Berry*3000000, Chìa khóa vàng*50, Đá cường hóa cao cấp*50, Đá ngọc lục bảo*8, Bento sang trọng*50 10,000 Lượt Trị giá 1000K VNĐ: Kim cương*100000, Berry*5000000, Chìa khóa vàng*80, Đá cường hóa cao cấp*80, Đá ngọc lục bảo*10, Bento sang trọng*80 20,000 Lượt Trị giá 2000K VNĐ: Kim cương*200000, Berry*10000000, Chìa khóa vàng*100, Đá cường hóa cao cấp*100, Đá ngọc lục bảo*20, Bento sang trọng*100, Hộp lựa chọn thức tỉnh trang bị*2 30,000 Lượt